Przeglądy/Konkursy

19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

2023-07-09

Serdecznie zapraszamy 9 lipca na Skwer Jana Pawła II na 19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego!

A na nim: kiermasz regionalnych wyrobów rękodzielniczych, kulinarnych, ekologicznych i innych.

 

Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i regionalnej, muzyki, kulturowo związanych z regionem warmińsko – mazurskim, pomoc regionalnym twórcom ludowym w dotarciu do potencjalnych odbiorców, pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu wśród mieszkańców i turystów.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Mrągowskim Centrum Kultury, dział OIK, tel. 89-743 3470, e - mail -  info@mck.mragowo.pl

 

REGULAMIN

19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są: Mrągowskie Centrum Kultury, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest: Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail -  info@mck.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Mrągowskie Centrum Kultury, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,

korespondencyjnie na adres: Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@mck.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2023r.

II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko 3mb dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko 3mb dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 30 czerwca 2023r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Węgorzewie O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Przy dokonaniu przelewu należy zgłosić chęć uzyskania faktury

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 30 czerwca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

 

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
19. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 9 lipca
na adres Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

Ocena i nagrody
Oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,