Aktualności

Parada Country

2023-07-11

Zapraszamy na PARADĘ COUNTRY 2023!

REGULAMIN

Termin - 30 lipca 2023 r.
Czas trwania:
11.00 – formowanie Parady - ul. Nadbrzeżna
11.30 – zamknięcie miasta przez służby porządkowe i Policję
12.00 - rozpoczęcie Parady - ul. Traugutta
14.00 - zakończenie Parady - teren miasteczka westernowego Mrongoville

Założenia regulaminu:
- warunkiem uczestnictwa w Paradzie Country jest podpisanie przez kierowcę KARTY UCZESTNIKA PARADY i oddanie kuponu Organizatorowi w miejscu jej formowania, przy ul. Nadbrzeżnej;
- kierowcy uczestniczący w Paradzie Country mogą zakupić dodatkowy pakiet reklamowo-startowy w punkcie informacyjnym Parady Country;
- pojazdy noszące znamiona reklamy firmowej, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udział w Paradzie Country w biurze organizatora;
- wszyscy kierowcy biorący udział w Paradzie Country otrzymują pamiątkową nalepkę jako identyfikator z numerem, którą należy umieścić na swoim pojeździe w widocznym miejscu;
- Organizator w pierwszej kolejności kwalifikuje do udziału w Paradzie Country pojazdy stylizowane, specjalnie przygotowywane do udziału w Paradzie Country i nawiązujące wyglądem do klimatu imprezy;
- uczestnicy Parady Country poruszają się wg ustalonej trasy;
- w Paradzie Country mogą uczestniczyć tylko pojazdy osobowe i osobowo-terenowe o masie do 3,5 tony, posiadające ważne badania techniczne oraz ważne OC;
- pojazdem uczestniczącym w Paradzie Country może jechać tylko liczba osób określona w dowodzie rejestracyjnym;
- trasa Parady Country przebiegać będzie na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, z tym że nie zwalnia to uczestników z obowiązku przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, tym samym kierowca przyjmuje do wiadomości, że Organizator upoważniony jest do skontrolowania stanu trzeźwości alkomatem;
- podczas trwania Parady Country kierowca jedzie z szybkością i w szyku ustalonym przez Organizatora;
- poprzez fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym kierowca-uczestnik i wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Parady Country;
- uczestnicy Parady Country biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora;
- pojazdy i kierowcy bez wypełnionej i zdanej u Organizatorów karty uczestnictwa i naklejki startowej, którzy włączą się w kolumnę, poruszają się w niej nielegalnie i ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z ich pojazdem.
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz. U. Nr 98, poz. 602) Art. 60. 1. Zabrania się: 1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.


Mapa parady

Karta zgłoszeniowa 2023
Dokumenty dotyczące Parady

* Ewentualne pytania związane z udziałem w Paradzie Country prosimy kierować drogą elektroniczną e-mail info@mck.mragowo.pl, tel. 89 743 34 70 lub 89 743 34 50.

*  Karty zgłoszeniowe można składać w recepcji Mrągowskiego Centrum Kultury i w punktach prowadzących sprzedaż naklejek i artykułów pamiątkarskich, związanych z Piknikiem Country, przed budynkiem Centrum Kultury i Turystyki i na Placu Unii Europejskiej.