Klauzula informacyjna RODOKlauzula informacyjna RODO

 

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej: „RODO”), zgodnie z art. 13 RODO informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 1. Administratorem danych jest : Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. 89 7433450. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Jarosław Grabowski, iodo@mck.mragowo.pl

 

 1. Dane przetwarzane są w celach umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych Mrągowskiemu Centrum Kultury na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności;
 2. a) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury;
 3. b) organizacji imprez;
 4. c) informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
 5. d) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 6. e) promocji działalności;
 7. f) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych;
 8. g) rezerwacji i sprzedaży biletów oraz innych usług i produktów oferowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury;
 9. h) rekrutacji;
 10. i) archiwizacji;
 11. j) dostarczanie nowych zasobów materialnych, usług i praw.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne by korzystać z usług Mrągowskiego Centrum Kultury.

 

 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa.

Dane Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia umowy, w zakresie księgowo-podatkowym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie umowy zawartej z Mrągowskim Centrum Kultury (podmioty świadczące usługi na rzecz Mrągowskiego Centrum Kultury tj. podmioty, które w imieniu Mrągowskiego Centrum Kultury przetwarzają dane osobowe Pani/Pana na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) lub uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności sądy powszechne, organy administracji publicznej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące stroną postępowania/ pełnomocnikiem strony, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • 1) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania w przypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • 2) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
 • 3) żądania usunięcia danych w przypadku gdy:
 1. a) danie nie są już niezbędne do celów, na które zostały zebrane lub były przetwarzane,
 2. b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
 3. c) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 • 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • 5) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Mrągowskie Centrum Kultury naruszyło przepisy RODO.

 

 1. Podane dane Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Dane przekazujemy podmiotom świadczącym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmiotom które na zlecenie Mrągowskiego Centrum Kultury świadczą usługi hostingowe. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.

 

 1. W każdym momencie może Pani/Pan odwołać zgodę na wykorzystywanie danych, w tym korzystanie z adresu email. Dane Pani/Pana przetwarzamy wyłącznie do momentu odwołania zgody.