Zapraszamy na zajęcia w nowym sezonie. Więcej informacji tutajPracownia witrażu 2019/2020 pod kierunkiem Doroty Książek.


 

  wyk. Lucyna Kłosowska


Witraż to rzemiosło i sztuka. Tajemnicą witrażu jest światło, które potrafi wygrywać na szkle miliony nut, odcieni, blasków... 

Centrum Kultury i Turystyki serdecznie zaprasza osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 15.roku życia na odpłatne warsztaty witrażu.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z technikami wykonywania tego rzemiosła takimi jak: metoda Tiffany'ego, witraż tradycyjny i trawiony, kolaż, imitacja witrażu czy metoda en grisaille. Kursanci nauczą się korzystać z gotowych szablonów oraz projektować własne wzory. Będą mieli możliwość stworzyć dzieła, będące nie tylko niezwykłą ozdobą każdego wnętrza, ale pełniące również funkcje przedmiotów codziennego użytku: dekoracje okien, świeczniki, lampiony, biżuterię, serwetniki i wiele, wiele innych.

Zajęcia są odpłatne:

Opłata za zajęcia wynosi 70 zł za miesiąc. Opłaty za zajęcia w całości przeznaczone zostaną na zakup materiałów i narzędzi witrażowniczych. Dodatkowym kosztem każdego uczestnika będzie zakup noża do cięcia szkła.

 

I. Zasady uczestnictwa w warsztatach

1.    Organizatorem warsztatów witrażu jest Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

2.    Uczestnikami zajęć mogą być osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 15 tego roku życia.

3.    Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

4.    Czas zajęć i odpłatność:

Zajęcia odbywają się od października 2017 r.  do czerwca 2018 r. raz w tygodniu po 4 godziny zegarowe
Odpłatność za zajęcia wynosi: 60 zł /miesiąc i przeznaczona zostaje w całości na zakup materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania prac (tj. szkło, taśmy, cyna, kwas, olej, patyny, profile, etc.) oraz na zakup narzędzi (np. uzupełnienie braków powstałych w wyniku ich eksploatacji) i może uledz zmianie.

Należność za zajęcia uiszczana jest w kasie CKiT do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc (od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00).

Przerwy związane ze świętami lub przerwą  szkolną  w nauce, a także chorobą nie zwalnia z pełnej odpłatności za zajęcia.
CKiT może odstąpić od pobierania odpłatności na wniosek uczestnika lub opiekuna z powodu dłuższej, trwającej powyżej miesiąca nieobecności.
Każdą dłuższą nieobecność, a także powrót do zajęć lub rezygnację należy zgłosić instruktorowi.
W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora zajęcia będą odpracowywane w najbliższym uzgodnionym z grupą i zaakceptowanym przez Organizatora terminie.

5.    Zajęcia odbywają się w grupach liczących 5 – 6 osób. W przypadku liczby osób mniejszej niż 4 Organizator ma prawo rozwiązać grupę.

6.    Prace wykonane na zajęciach są własnością ich autorów, z zastrzeżeniem, że odbiór wykonanych prac nastąpić może dopiero pod koniec sezonu kulturalnego. Prace nieodebrane po zakończeniu sezonu przechodzą na własność Organizatora.
7.    Uczestnicy mogą również wykonane prace sprzedawać podczas imprez letnich (np. Dni Mrągowa, Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej itp.) na stoisku przygotowanym przez Organizatora.
8.    Uczestnik zajęć akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się przestrzegania jego zasad.

II. Materiały i narzędzia

1.    Uczestnicy zajęć zobowiązują się do dbałości o urządzenia znajdujące się na wyposażeniu pracowni oraz zachowania porządku i czystości na swoich stanowiskach pracy

2.    Organizator zajęć zapewnia pracownię wyposażoną w urządzenia (szlifierka, lutownice), gogle ochronne oraz narzędzia (szczypce, łamaki, „gryzaki” do szkła) niezbędne do wykonywania prac.

3.    Organizator zapewnia stanowiska pracy dla każdego uczestnika zajęć.

4.     Każdy z Uczestników we własnym zakresie zaopatruje się w nóż do cięcia szkła dostosowany do jego indywidualnych preferencji.

III.  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

1.    Uczestnicy zajęć zobowiązują się do korzystania z urządzeń mechanicznych za zgodą opiekuna pracowni i zgodnie z zasadami BHP.

2.    Instruktor podejmuje każdorazowo stosowne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, powiadamia o zagrożeniu związanym z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń i narzędzi.

3.    Uczestnicy we własnym zakresie chronią odzież i buty przed zniszczeniem.

4.    Uczestnicy zobowiązani są do zakładania gogli ochronnych każdorazowo podczas pracy ze szlifierką.

5.    Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy z lutownicą i szlifierką.

6.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości związanych z pracą lub eksploatacją urządzeń Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym opiekuna pracowni.

7.    Należy każdorazowo informować opiekuna pracowni o urazach, uszkodzeniach skóry, które mogą nastąpić podczas pracy ze szkłem.

8.    CKiT zapewnia środki czyszczące (mydło, ręczniki jednorazowe), dostęp do wody.