REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MRĄGOWA

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady umieszczania materiałów informacyjnych lub reklamowych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowa, będących własnością Gminy Miasta Mrągowa, których administratorem jest Mrągowskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, zwane dalej Administratorem.

2. Przez słupy ogłoszeniowe rozumie się słupy stojące na terenie miasta, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Wszelkie materiały informacyjne są umieszczane na słupach ogłoszeniowych wyłącznie odpłatnie przez upoważnionych pracowników Administratora. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach reguluje cennik, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu, dostępny w siedzibie Administratora.

3a. Nieodpłatnie zamieszcza się reklamy i ogłoszenie, po zgłoszeniu dla Administratora:

- organów administracji rządowej,

- Urzędu Miejskiego w Mrągowie,

- dotyczące urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

4. Zawiesza się stosowanie niniejszego regulaminu na okres trwania kampanii wyborczej, aż do dnia wyborów.

5. Administratorowi przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia oraz w przypadku braku miejsca na słupach, mając na uwadze treść § 2 pkt 6 oraz niniejszego Regulaminu plakatowania.

6. Samowolne umieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach bez zgody Administratora jest zabronione pod groźbą kary. Naruszenie w/w warunków określa art. 63 a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1094 t.j.).

7. Ogłoszenia i plakaty wywieszane bez zezwolenia Administratora będą niezwłocznie usuwane.

 

§ 2

Określa się następujące zasady zlecania oraz wykonywania usługi polegającej na rozklejaniu plakatów, ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta:

1. Zlecenie plakatowania następuje wyłącznie w formie pisemnej, sporządzanej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny w siedzibie Administratora.

2. Zleceniodawca winien dostarczyć do Administratora zlecenie wraz z plakatami najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem ekspozycji. Zlecenia przyjmowane są w siedzibie Administratora - tj. Mrągowskim Centrum Kultury, ul. Warszawska 26,  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia przynajmniej 10% dodatkowych plakatów na ewentualną wymianę. Minimalna liczba jaką administrator przyjmuje do realizacji zlecenia to 10 sztuk plakatów.

4. Przyjmowane są do plakatowania afisze w formatach - minimalny A3 (297 x 420 mm), maksymalny B1 (707 x 1000 mm) o gramaturze 100 – 130 g/m2. Większe formaty każdorazowo wymagają akceptacji Administratora.

5. Zleceniodawca wybiera słupy wymienione w wykazie słupów na terenie miasta Mrągowa (załącznik nr 1), na którym rozklejone zostaną afisze.

6.  O  miejscu umieszczania plakatu na wskazanym słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania, kierując się kolejnością przyjęcia zlecenia przez Administratora.

7.  Plakaty są rozklejane dwa  dni w tygodniu (poniedziałki, czwartki). Zamknięcie przyjmowania plakatów w piątki i środy do godz. 12.00.

 W trakcie sezonu, w miesiącach lipiec i sierpień - plakatowanie odbywa się raz w tygodniu tj. w poniedziałek.

8. W  przypadku  wystąpienia  przyczyn  obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.

9. Podstawowy czas ekspozycji to 7 dni, liczony od dnia wywieszenia plakatu na słupie ogłoszeniowym, z możliwością przedłużenia maksymalnie do 30 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów oraz posiadania wolnych miejsc na słupach ogłoszeniowych.

10.  Administrator nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych.

11. Administrator nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatu dostarczonego przez Zleceniodawcę powstałych na wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.

12. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią zamieszczonego na zlecenie Zleceniodawcy plakatu bądź za związane z treścią plakatu naruszenie innych praw.

13. Plakaty pozostałe po kampanii wyborczej, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia zlecenia zostaną zniszczone.

14.  Administrator może odmówić wywieszenia ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi. O powyższych okolicznościach Administrator powiadomi Zleceniodawcę niezwłocznie.

 

§ 3

1. Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia należy zgłaszać podczas trwania ekspozycji, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 t.j.) przez Mrągowskie Centrum Kultury dla celów związanych realizacją zleceń na plakatowanie.

3. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę VAT.

 

Mrągowo, dnia 20.01.2022 r.

 

Załączniki:

1. Cennik

2. Zlecenie plakatowania

3. Wykaz słupów

4. Wzór umowy